der Altkunsthändler


der Altkunsthändler
- {antiquarian} antiquary, người bán đồ cổ, khổ giấy vẽ 134x79 cm

Deutsch-Vietnamesisch Wörterbuch. 2015.